Nyhedsbrev fra DFU’s bestyrelse

Kære fodbolddommer,

Som du måske har set hen over weekenden, har DFU udtalt sig til Ekstra Bladet omkring vores syn på
dommersituationen. Hvis ikke kan du læse de to artikler i de vedhæftede filer.

Dette har vi gjort i lyset af, at vi ikke oplever nogen form for fremskridt i vores dialog med DBU´s Breddeudvalg med Bent Clausen i spidsen. Vi har et ønske om at synligøre for omverden de enorme udfordringer, vi står overfor, og ikke mindst hvordan ansvarsforholdet er DBU og DFU imellem.

Rundt i landet oplever vi rigtig mange gode løsninger på hverdagens udfordringer i lokalunionerne, hvor øjnene er rettede mod konstruktive løsninger til glæde for alle parter.
Oplevelsen er dog en helt anden, når det kommer til de nationale løsninger, hvor den politiske ideologi står over de praktiske løsninger.

Vi har fra DFU’s side gennem mange år og i mange forskellige konstellationer prøvet at gå konstruktivt ind til samtalerne i det dialogforum, vi har med DBU.
Dialog skal altid være første valg, og vi skal altid være villige til at gå langt for at lade dialogen være det værktøj, der skal løse udfordringerne.

Vi kommer i DFU aldrig til at opgive dialogen, men på et tidspunkt kommer man også til et punkt hvor man må prøve andre løsningsmodeller for at opnå et resultat – det har vi gjort nu.
Situationen er den, at vi over en årrække har oplevet færre og færre aktive dommere. Gennemsnitsalderen i vores dommerstand bliver bare højere og højere, mange dommere dømmer alt for mange kampe, og ikke mindst en uddannelse, hvor man i vores øjne har mere fokus på kvantitet frem for kvalitet.
Ansvaret for løsningerne på disse ligger uomtvisteligt hos DBU, og alt imens man gerne vil have de danske dommerklubber til at hjælpe med at løse opgaverne, er det stort set udelukkende DBU, der beslutter, hvordan opgaveløsningen gribes an og gennemføres. Her bliver DFU ikke taget med på råd.

Når det er sagt, anerkender vi i DFU, at der sidder dommere derude og ser på konflikten fra en anden vinkel, end den DFU har. Alle har retten til deres eget syn på en given sag med udgangspunkt, hvor man positionerer sig. Et stort flertal blandt formændene for landets 23 fodbolddommerklubber tilkendegav på delegeretmødet i november 2021 deres opbakning til DFU-bestyrelsen, til dens holdning og tilgang til den opgave, der ligger i at få det bedst mulige samarbejde med DBU til at fungere.
Med Ekstra Bladets artikel har vi fået en offentlig udmelding fra Bent Clausen og DBU, at der i dag mangler 400 dommere for at afvikle kampprogrammet. Det er en ny og hidtil uhørt udmelding. At vi hos DFU så mener tallet er alt for lavt er en anden snak.

DBU vil, citat: ”prøve at uddanne 500 dommere om året”.
Det kan vi fra DFU’s side kun bakke op omkring, så længe dommerne bliver klædt på til det, der venter dem som fodbolddommere. Pakken til nye aspiranter skal opgraderes, hvis vi skal forbedre den aktuelle fastholdelsesprocent på 38. 38% er i følge DBU det antal dommere, de er i stand til at fastholde, efter dommerkortet er taget.

I artiklen udtaler Bent Clausen også at arbejdet omkring dommerens sikkerhed allerede er påbegyndt når det kommer til håndteringen af vold mod dommeren.
Her skal vi anerkende DBU for resultatet af en nylig episode fra Nordjylland, hvor et overgreb på en dommer blev håndteret på langt mere passende vis, end vi tidligere har set.
Dog har vi stadig flere sager, der ikke er blevet behandlet tilfredsstillende og ikke lever op til udsagnet om, at vold mod dommeren minimum koster et halvt års karantæne.
Vi skal have passende straffe for overtrædelser, der rammer dommeren, og det skal gælde i hele landet.
Som nævnt ovenfor er vi fra DFU’s side altid villige til dialog, hvis vi føler det kan føre noget konstruktivt med sig.

I næste måned har DFU et møde i Brøndby med netop genvalgte formand for DBU, Jesper Møller samt
administrerende direktør, Jakob Jensen. Dette vil være uden for det ”normale” dialogforum, hvor vi har oplevet udfordringerne med ikke at blive hørt.
Her vil vi endnu en gang gentage vores bekymringer over, at vi bliver færre og færre dommere, at
gennemsnitsalderen hos dommerne bliver højere og højere, at det store frafald af nyuddannede dommere skyldes manglende kvalitet i dommeruddannelsen, samt flere andre ting.
Hvad der kommer ud af dette, må tiden vise, men uanset hvad vil DFU ikke gå på kompromis med at synliggøre de udfordringer vi som dommere – og dansk fodbold generelt – står overfor, når det kommer til den danske fodbolddommerstand.

Foråret er på vej, og dermed også fodboldkampe afviklet i solskin.

DFU ønsker alle en rigtig god forårssæson.

På bestyrelsens vegne
Kim Hansen
Formand
DFU – Danske Fodbolddommere